• 1926, the founding of the ICHS(CISH)
 • The 5th Congress,1923,Brussels
 • The 6th Congress,1928, Oslo
 • The 7th Congress,1933,Warsaw
 • The 8th Congress,1938,Zurich
 • The 10th Congress,1955,Rome
 • The 11th Congress,1960,Stockholm
 • The 12th Congress,1965,Vienna
 • The 13th Congress,1970,Moscow
 • The 19th Congress,2000,Oslo,website
 • The 20th Congress,2005, Sydney
 • The 21th Congress,2010,Amsterdam
Time: 2015.8.23-29
Place: Shandong Hotel, Jinan,Shandong
Contact Us:
Ms. Wang Zhaoli
Tel: +86-531-88363197
Email: cish2015@sdu.edu.cn